To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzedniluty 2019następny
PWŚCzPtSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44

13.01.2010
A- A+
Formę i tryb udostępnienia określa wnioskująca osoba

Udostępnienie informacji publicznej w inny sposób niż okreslony we wniosku o udostępnienie informacji publicznej powoduje bezczynność.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.)

Protokolant sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2009 r. sprawy ze skargi R.M. na bezczynność Burmistrza w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I. zobowiązuje Burmistrza do załatwienia sprawy wywołanej wnioskiem skarżącego R.M. z dnia [...] r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania akt administracyjnych sprawy wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia Sądu, I

I. zasądza od Burmistrza na rzecz skarżącego R.M. kwotę 457 zł ( czterysta pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym 240 zł ( dwieście czterdzieści złotych ) za zastępstwo procesowe.

Uzasadnienie

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesionej w dniu [...] marca 2009r., R.M. zarzucił Burmistrzowi bezczynność w sprawie rozpoznania jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez wydanie kserokopii umów i aneksów do umów zawartych przez Burmistrza z M.Z. - dzierżawcą wysypiska śmieci w miejscowości [...].

W uzasadnieniu skargi skarżący podał, iż w dniu [...] lutego 2009r. działając jako radny Rady Miasta zwrócił się do Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta z prośbą o wydanie kopii umów i aneksów do umów, zawartych z M.Z. - dzierżawcą wysypiska śmieci w miejscowości [...]. Skarżący wyjaśnił, że z informacji jaką uzyskał od Naczelnika Wydziału wynikało, że żądana dokumentacja zostanie przygotowana w dniu [...] lutego 2009r. Jednak w tym dniu skarżący dowiedział się, że decyzją Zastępcy Burmistrza dokumenty zostaną wydane po złożeniu pisemnego wniosku. Wniosek taki skarżący złożył w dniu [...] lutego 2009r., lecz żądanych informacji nie uzyskał.

Skarżący podał ponadto, iż w dniu [...] lutego 2009r. otrzymał pismo Zastępcy Burmistrza Miasta informujące go, że żadnych dokumentów nie otrzyma, albowiem dokumenty żądane stanową umowy cywilno-prawne, które nie są wymienione w katalogu zawartym w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto organ podał, że jako dokumenty prywatne, umowy i aneksy, których kopii żądał skarżący nie stanowią informacji publicznej.

Skarżący wyraził stanowisko, iż żądane umowy cywilne i aneksy do umów stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, stanowią one bowiem informację o sprawach publicznych, będąc rodzajem informacji o majątku publicznym i sposobie jego zagospodarowania.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz wniósł o oddalenie skargi. Stwierdził, że skarga jest bezzasadna z uwagi na fakt, że nie dopuścił się bezczynności oraz nie naruszył przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Burmistrz wyjaśnił, iż w reakcji na złożony wniosek wyraził zgodę na okazanie skarżącemu żądanych dokumentów. W związku z tym w dniu [...] lutego 2009r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformował pracownika urzędu R.W., iż w przypadku osobistego zgłoszenia się skarżącego w sprawie udostępnienia wnioskowanych dokumentów, mają mu zostać udostępnione umowy zawarte z M.Z., dotyczące wykonywanych prac na składowisku miejskim w [...]. Organ podał, że w dniu [...] lutego 2009r. skarżący z A.P. zgłosili się do Naczelnika Wydziału w sprawie udostępnienia przedmiotowych dokumentów. W związku z otrzymanym wcześniej poleceniem inspektor R.W. okazał skarżącemu wszystkie żądane dokumenty. Skarżący wraz z A.P. otrzymali dokumentację i w obecności pracowników Urzędu - R.W. i J.D., wykonali cyfrowe kopie dokumentacji w postaci umów, aparatem fotograficznym i telefonem komórkowym. Wszelka zatem dokumentacja, której okazania domagał się skarżący, została mu udostępniona zgodnie z żądaniem, albowiem skarżący domagał się udostępnienia dokumentacji a nie doręczenia ich kserokopii.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz wniósł o przeprowadzenie dowodu przez Sąd z zeznań świadków, tj. pracowników organu - R.W. i J.D..

W dniu [...] maja 2009r. wpłynęło do Sądu pismo skarżącego z dnia [...] maja 2009r. W piśmie tym skarżący podtrzymał argumenty podniesione w skardze oraz zwrócił się do Sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków C.P. i A.P..

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Sąd uznał skargę na bezczynność organu za zasadną.

Przepis art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej: p.p.s.a, przewiduje wniesienie skargi na bezczynność organów administracji publicznej w przypadkach przewidzianych w pkt 1-4a. Skarga na bezczynność przysługuje zatem tylko w sprawach, w których wydawane są decyzje i postanowienia (pkt 1-3) a także w tych sprawach, w których mogą być wydawane akty lub podejmowane czynności określone w art. 3 § 2 pkt 4 oraz w sprawach dotyczących pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach.

W literaturze przyjmuje się, że skarga na bezczynność jest dopuszczalna tylko w takich granicach, w jakich służy skarga do sądu administracyjnego na decyzje, postanowienia oraz na akty i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące przyznania, stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa. Przyjmuje się także, że bezczynność organu administracji publicznej zachodzi wówczas, gdy w prawnie określonym terminie wymieniony organ nie podejmie żadnych czynności w sprawie lub gdy wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, jednakże, mimo istnienia ustawowego obowiązku, nie zakończył go wydaniem stosownego aktu lub nie podjął czynności (B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, ZAKAMYCZE 2005, s: 28).

W niniejszej sprawie skarga dotyczy bezczynności Burmistrza w zakresie rozpoznania wniosku skarżącego z dnia [...] lutego 2009r. Wnioskiem tym skarżący zwrócił się do organu o udostępnienie kserokopii dokumentów dotyczących umów i aneksów do umów zawartych pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a M.Z. - dzierżawcą Wysypiska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli natomiast informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (ust. 2).

W myśl natomiast art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, iż wnioskodawca określa sposób i formę udostępnienia informacji publicznej .

We wskazanym wyżej wniosku z dnia [...] lutego 2009r. skarżący określił, iż dokumenty dotyczące umów i aneksów do umów zawartych pomiędzy organem a dzierżawcą Wysypiska, mają mu być udostępnione w formie kserokopii dokumentów.

Należy podkreślić, iż udzielenie informacji publicznej stanowi czynność materialno-techniczną organu administracji publicznej. Odmowę udzielenia informacji publicznej a także umorzenie postępowania w sprawie, organy administracji publicznej zobowiązane są natomiast wyrażać w formie decyzji administracyjnej. Wydanie takiej decyzji otwiera bowiem możliwość poddania odmowy udostępnienia informacji publicznej kontroli przez sąd administracyjny.

Z przekazanych przez Burmistrza dokumentów wynika, iż w terminie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej organ ten nie udzielił skarżącemu informacji w formie wskazanej we wniosku. Skarżący domagał się bowiem udostępnienia dokumentów w formie ich kserokopii a nie zapoznania się z nimi, które nastąpiło w dniu [...] lutego 2009r., w formie umożliwiającej wykonanie zdjęć dokumentów. Burmistrz nie wydał także w sprawie decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej. Za taką decyzję nie może być uznane pismo organu z dnia [...] lutego 2009r. Nie spełnia ono bowiem wymogów decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej, określonych w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Powyższe postępowanie Burmistrza świadczy zatem o tym, że organ pozostaje w zwłoce w rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia [...] lutego 2009r.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 149 orzekł jak w sentencji. Zobowiązując Burmistrza do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania akt administracyjnych wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia, Sąd kierował się treścią art. 286 p.p.s.a oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Sąd oddalił wnioski dowodowe stron postępowania mając na uwadze treść art. 106 § 3 p.p.s.a. Zgodnie z tym przepisem sąd administracyjny może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Przepis ten nie może mieć zatem zastosowania do dowodów z zeznań świadków.

Szymon Osowski
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog