To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzedniluty 2019następny
PWŚCzPtSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44

13.01.2010
A- A+
Grzywna za nie przekazanie skargi na bezczynność

Sąd orzekając o wysokości grzywny wziął pod uwagę szczególny przedmiot sprawy (dostęp do informacji publicznej) oraz związany z nim skrócony termin do wykonania ciążącego na organie obowiązku przekazania skargi

 II SO/Wa 4/09 - Postanowienie WSA w Warszawie
Data orzeczenia
   
2009-06-05     orzeczenie prawomocne
Data wpływu
    2009-03-10
Sąd
    Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
    Anna Mierzejewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
    648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne
    Wymierzenie grzywny
Sygn. powiązane
    I OZ 746/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28
Skarżony organ
    Wójt Gminy
Treść wyniku
    Orzeczono o wymierzeniu grzywny -art.55 ustawy PoPSA
Powołane przepisy
    Dz.U. 2001 nr 112 poz 1198 art. 21
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 55 par 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie:

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Mierzejewska

po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. K. o wymierzenie Wójtowi Gminy C. grzywny za nieprzekazanie skargi z dnia 12 stycznia 2009 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie o sygn. II SAB/Wa 43/09 ze skargi K. K. na bezczynność Wójta Gminy C. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej postanawia:

- wymierzyć Wójtowi Gminy C. grzywnę w wysokości [...] zł ([...]złotych)-

Uzasadnienie

K. K. złożył w dniu 12 stycznia 2009 r., za pośrednictwem Wójta Gminy C., skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność tego organu w przedmiocie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W dniu 10 marca 2009 r. strona skarżąca wniosła do Sądu wniosek o wymierzenie Wójtowi Gminy C. grzywny za nieprzekazanie ww. skargi z dnia 12 stycznia 2009 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

W odpowiedzi na wniosek organ wniósł o jego oddalenie wskazując, iż podjął działania zmierzające do udostępnienia skarżącemu żądanych informacji. Natomiast opóźnienie w przekazaniu do Sądu skargi dnia 12 stycznia 2009 r. zostało spowodowane, wynikłymi w trakcie postępowania, wątpliwościami odnośnie żądania skarżącego. Podmiot odpowiedzialny za udostępnienie informacji stał bowiem na stanowisku, iż żądane informacje nie stanowią informacji publicznych. Ponadto organ wskazał, iż w trakcie postępowania skarżący złożył zażalenie w trybie art. 37 kpa, co wiązało się z przekazaniem sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i też niewątpliwie wpłynęło na powstałe opóźnienie. Razem z odpowiedzią na wniosek organ przekazał do Sądu skargę K. K. z dnia 12 stycznia 2009 r. wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi, którą zarejestrowano w Sądzie pod sygn. akt II SAB/Wa 43/09.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:


Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia (§ 2). Natomiast art. 21 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) stanowi, że do skarg rozpatrywanych w postępowaniu sądowoadministarcyjnym o udostępnienie informacji publicznej przekazanie skargi, akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Wskazana regulacja stanowi przepis szczególny w stosunku do ogólnego unormowania w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zakreślający inny, krótszy termin do wykonania obowiązku ciążącego na organie.

W razie niezastosowania się organu do ww. obowiązku, tj. nieprzekazania skargi wraz z aktami i odpowiedzią na skargę, Sąd, na wniosek skarżącego, może orzec o wymierzeniu organowi grzywny na podstawie art. 55 § 1 cytowanej ustawy, w wysokości określonej w art. 154 § 6.

Wymierzenie ww. grzywny, jest środkiem dyscyplinująco - restrykcyjnym mającym na celu doprowadzić do wykonania przez organ obowiązku przekazania skargi.

Podkreślić należy, iż zastosowanie tego środka nie jest obligatoryjne, ponieważ przepis art. 55 § 1 ustawy wyraźnie wskazuje, że "sąd może orzec" o wymierzeniu organowi grzywny. Oznacza to potrzebę uwzględnienia przez sąd wszystkich okoliczności sprawy, a więc między innymi przyczyny niewypełnienia przez organ obowiązku, a także czas, jaki upłynął od wniesienia skargi, oraz czy przed rozpatrzeniem wniosku o wymierzenie organowi grzywny organ ten obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody niedotrzymania terminu (T. Woś, H. Knysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 259).

W niniejszej sprawie Wójt Gminy C. spóźnił się z wypełnieniem ciążącego na nim obowiązku o ponad dwa i pół miesiąca. Skarga, jak wynika z akt sprawy o sygn. II SAB/Wa 43/09, wpłynęła do Urzędu Gminy C. w dniu 12 stycznia 2009 r. o godz. 16.36 (data prezentaty organu na skardze). Zgodnie z cytowanym już art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ winien przekazać ją wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi najpóźniej do dnia 27 stycznia 2009 r. Organ wykonał zaś swój obowiązek w dniu 14 kwietnia 2009 r. (data nadania na kopercie), tj. 76 dni po upływie piętnastodniowego terminu, przekraczając go ponad pięciokrotnie.

Ponadto organ uzasadniając zwłokę wskazuje na okoliczności związane z postępowaniem w sprawie wniosku. Należy jednak wskazać, iż działanie organu związane z rozważaniem, czy żądane informacje stanowią informacje publiczną, czy też wniesienie przez skarżącego zażalenia na nieterminowe załatwienie sprawy, nie może usprawiedliwiać opóźnienia organu w wykonaniu ciążącym na nim ustawowym obowiązku. Zarówno bowiem Kodeks postępowania administracyjnego, jak i ustawa o dostępie do informacji publicznej regulują sposób załatwienia sprawy w takich okolicznościach i do tych regulacji organ winien się stosować, unikając w ten sposób zarzutów skarżącego o nieprzekazaniu jego skargi w ustawowym terminie do Sądu.

Stosownie do art. 154 § 6 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi grzywnę, o której mowa w § 1, wymierza się do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r. (M.P. Nr 11, poz. 138) w 2008 r. wynosiło ono 2.578,26 zł.

Sąd orzekając o wysokości grzywny wziął pod uwagę szczególny przedmiot sprawy (dostęp do informacji publicznej) oraz związany z nim skrócony termin do wykonania ciążącego na organie obowiązku przekazania skargi. Nie bez znaczenia pozostał też rodzaj powołanych okoliczności usprawiedliwiających 76 - dniowe uchybienie tego terminu, z drugiej strony zaś fakt, że organ przekazał skargę do Sądu wraz z odpowiedzią na skargę i aktami administracyjnymi po złożeniu wniosku o wymierzenie grzywny.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 55 § 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 21 powołanej ustawy o dostępnie do informacji publicznej, orzekł jak w sentencji.

Szymon Osowski
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog