To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzedniluty 2019następny
PWŚCzPtSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44

17.03.2010
A- A+
Ustawy odmiennie regulujące dostęp do informacji publicznej

Wyjaśnić należy, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie wyklucza uzyskania informacji na podstawie innych ustaw, które określają odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji publicznych (art. 1 ust. 2 powołanej ustawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska - Jung

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. [...] Sp. j. z siedzibą w L. na bezczynność Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu 10 marca 2009 r. strona skarżąca wniosła do Urzędu Patentowego o udzielenie informacji o aktualnym stanie sprawy zgłoszenia dwóch znaków towarowych, do których strona skarżąca składała uwagi o braku zdolności ochronnej oraz o udostępnienie kserokopii dokumentów, w tym decyzji, jeśli zostały wydane. Strona skarżąca wywodziła, że posiada interes prawny w uzyskaniu powyższych informacji i dokumentów, ponieważ obydwa zgłoszone znaki naruszają prawo ochronne na znak przysługujący stronie skarżącej.

W odpowiedzi z [...] kwietnia 2009 r. na wniosek Urząd Patentowy wyjaśnił, że obydwa postępowania nie zostały zakończone prawomocnymi decyzjami. Wobec tego strona skarżąca, reprezentowana przez rzecznika patentowego, pismem z 15 czerwca 2009 r. stwierdziła, że odpowiedź Urzędu jej nie satysfakcjonuje, wnosząc jednocześnie o udostępnienie informacji w terminie 14 dni z uwagi na treść art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a także podkreśliła występowanie interesu prawnego w uzyskaniu informacji - na podstawie art. 251 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej.

Dwoma decyzjami z dnia [...] lipca 2009 r. Urząd Patentowy odmówił udostępnienia dokumentów na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej, natomiast w odpowiedzi z [...] września 2009 r. na wniosek strony skarżącej o sprostowanie decyzji i ponaglenie w sprawie udostępnienia informacji organ wyjaśnił, że na podstawie art. 113 kpa niemożliwe jest sprostowanie błędów i omyłek istotnych, a za takie należy uznać ustalenie kwalifikacji prawnej decyzji o odmowie udostępnienia dokumentów, dlatego też wniosek o sprostowanie został potraktowany jako wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W dniu 1 października 2009 r. strona skarżąca, w której imieniu działał rzecznik patentowy, wniosła, na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 (w zw. z pkt 4) oraz art. 50 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) w zw. z art. 21 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) skargę na bezczynność Urzędu Patentowego w przedmiocie wniosku z dnia 10 marca 2009 r. o udostępnienie informacji publicznej o aktualnym stanie rozpatrywania dwóch zgłoszeń znaków towarowych. W skardze podkreślono, że strona skarżąca wykazała swój interes prawny w uzyskaniu informacji na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podkreślając, że strona skarżąca ma interes w tym, by wiedzieć czy zapadły decyzje ostateczne w sprawie zgłoszeń znaków towarowych, które, w ocenie strony skarżącej, naruszają jej interes z uwagi na możliwość złożenia sprzeciwu od decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, i informacja w tym zakresie została udzielona.

Natomiast kwestia odmowy udostępnienia dokumentów z akt postępowania zgłoszeniowego podlega rozpatrzeniu w odrębnym trybie. Od decyzji z [...] lipca 2009 r. przysługuje bowiem stronie prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a dalej skarga do sądu administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej ppsa, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje m. in. orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne,

2) postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3) postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4) inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa,

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach

oraz na bezczynność organów w wyżej wymienionych przypadkach.

Zatem w pierwszej kolejności należy zbadać, czy Urząd Patentowy rzeczywiście pozostawał w bezczynności, tzn. czy był zobowiązany do wydania decyzji, postanowienia lub innego aktu albo podjęcia czynności, na którą mogłaby być wniesiona skarga do sądu administracyjnego.

Przedmiotem skargi jest, jak już wyżej wskazano, bezczynność Urzędu w przedmiocie wniosku z dnia 10 marca 2009 r. o udzielenie informacji o aktualnym stanie sprawy zgłoszenia dwóch znaków towarowych, do których strona skarżąca składała uwagi o braku zdolności ochronnej oraz o udostępnienie kserokopii dokumentów, w tym decyzji, jeśli zostały wydane.

Zgodnie z treścią art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) Urząd Patentowy udziela informacji o zgłoszeniu wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego i topografii układu scalonego oraz udostępnia akta zgłoszenia w każdym stadium postępowania:

1) zgłaszającemu i jego pełnomocnikowi;

2) organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości - w związku z prowadzonymi przez nie sprawami;

3) innym osobom, które przedstawią na piśmie zgodę zgłaszającego.

Natomiast zgodnie z treścią art. 251 ust. 2 powołanej wyżej ustawy po upływie terminów zastrzeżonych dla nieujawniania informacji o zgłoszeniach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy może na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, udostępnić jej dokumenty zawarte w aktach zgłoszenia.

Oceniając zatem stan sprawy należy wskazać, że we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. strona skarżącą zażądała informacji o aktualnym stanie spraw dotyczących zgłoszeń znaków towarowych oraz udostępnienia dokumentów z tych akt, jednocześnie wywodząc swój interes prawny z posiadania prawa ochronnego na podobnie brzmiący znak towarowy. Z treści wniosku wynika zatem, że udostępnienia informacji strona skarżąca żądała na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej, ustawę o dostępie do informacji publicznej jako podstawę prawną żądania powołał dopiero w piśmie z dnia 15 czerwca 2009 r., stanowiącym polemikę z pismem Urzędu Patentowego z [...] kwietnia 2009 r., reprezentujący stronę skarżącą rzecznik patentowy. Przy czym nie bez znaczenia dla rozpatrywanej sprawy ma zakres pełnomocnictwa rzecznika patentowego, ponieważ obejmuje zastępstwo wyłącznie w sprawach własności przemysłowej, stąd też nie może być automatycznie rozszerzane na inne kategorie spraw. Zatem zarówno treść wniosku, jak i zakres pełnomocnictwa wyznaczają granice rozpatrzenia wniosku w trybie uregulowań ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Wyjaśnić nadto należy, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) nie wyklucza uzyskania informacji na podstawie innych ustaw, które określają odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji publicznych (art. 1 ust. 2 powołanej ustawy). Ustawą, która całościowo reguluje dostęp do informacji, jest również powołana wyżej ustawa - Prawo własności przemysłowej. W przypadku żądania udostępnienia informacji o stanie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, do czasu wydania prawomocnej decyzji kończącej postępowanie w tej materii, będą miały zastosowanie rozwiązania uregulowane w ustawie - Prawo własności przemysłowej (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 20 marca 2008 r. sygn. akt II GSK 459/07).

W związku z powyższym skargę P. Sp. j. z siedzibą w L., jako wniesioną do rozpoznania na podstawie nieprawidłowo powołanej ustawy, należy uznać za niedopuszczalną z innych przyczyn.

Jednocześnie wyjaśnić należy, że Sąd nie uznał rzecznika patentowego za skutecznie umocowanego do występowania w sprawie z uwagi na zakres pełnomocnictwa ograniczający zastępstwo do występowania w sprawach własności przemysłowej oraz z uwagi na treść art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. Nr 49, poz. 509 ze zm.), który stanowi, że rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej. Tymczasem skarga została oparta na zarzutach naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Szymon Osowski
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog