To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzednilistopad 2018następny
PWŚCzPtSN
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Baza orzeczeń
W styczniu 2013 r. wysłaliśmy do wszysktich Samorządowych Kolegiów Odwoławczych wnioski o udostępnienie rozstrzygnięć związanych z dostępem do informacji publicznej. Na bieżąco będzimy udostępniać przesłane decyzje i postanowienia.
Dokumentacja medyczna nie jest informacją publiczną
Z treści całokształtu przepisów systemu prawa wynika również, że dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia pacjenta w żaden sposób nie mieści się w pojęciu "informacji publicznej".
Przedsiębiorstwa energetyczne są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej
"Enion" S.A. jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej., której udziela przez organ uprawniony do reprezentacji Spółki. Żądany akt wewnętrzny pozostaje bowiem w ścisłym związku z obowiązkami przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie realizacji zadań publicznych, w tym uprawnień kontrolnych jego pracowników normowanych ustawą oraz przepisami rozporządzenia...
Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawa Prawa własności przemysłowej
Rozciągnięcie stosowania art. 251 p.w.p. na okres po zakończeniu postępowania przed Urzędem Patentowym oznaczałoby wyłączenie w pełni przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w stosunku do decyzji tego Urzędu i byłoby niezgodne z art. 61 Konstytucji. Trafny jest zatem trzeci zarzut sformułowany w...
Informacja przetworzona - sporządzenie anliz, wyciągów
Wymaga ono zatem podjęcia przez organ dodatkowych czynności polegających na przykład na sięgnięciu do dokumentacji źródłowej, sporządzenia zestawień, analiz z wyciągów oraz zaangażowania środków osobowych i finansowych, co rzeczywiście informację tę czyni informacją przetworzoną. Podobne stanowisko wynika z wyroku NSA z dnia 17 października...
Ustawy odmiennie regulujące dostęp do informacji publicznej
Wyjaśnić należy, że ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie wyklucza uzyskania informacji na podstawie innych ustaw, które określają odmiennie zasady i tryb dostępu do informacji publicznych (art. 1 ust. 2 powołanej ustawy).
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - grzywna 3.000,00 zł za nie wykonanie wyroku
Z treści wniosku wynika, że skarżący domagał się w nim zapoznania z rzeczoną dokumentacją historyczną, nie żądał natomiast udostępnienia dokumentów w formie kserokopii. W pismach kierowanych do organu skarżący zwraca uwagę, że chodzi mu o wgląd do dokumentacji. Także w wezwaniu do wykonania przedmiotowego...
Jawność działania administracji - prawo fundamentalne
Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994 r., w którym podkreślono znaczenie prawa do informacji jako fundamentalnego prawa w demokracjach. Orzeczenie nie jest bezpośrednio związane z procedurami dostępu do informacji publicznej. Jednkaże bezwzględnie odnosi się do koncepcji jawności działania administracji.  
111 dni opóźnienia przekazania skargi - grzywna 8000 zł
Wobec tego, przekroczenie terminu wiąże się z funkcją represyjną, niezależnie od tego, czy organ przesłał skargę, odpowiedź na skargę i akta przed posiedzeniem sądu, czy też nie.
Informacja o umorzonych zaległościach podatkowych jest informacją publiczną
Ustawa o finansach publicznych z 2005 r. stanowiła, że gospodarka środkami publicznymi jest jawna - art. 12 ust. 1.
Formę i tryb udostępnienia określa wnioskująca osoba
Udostępnienie informacji publicznej w inny sposób niż okreslony we wniosku o udostępnienie informacji publicznej powoduje bezczynność.
Grzywna za nie przekazanie skargi na bezczynność
Sąd orzekając o wysokości grzywny wziął pod uwagę szczególny przedmiot sprawy (dostęp do informacji publicznej) oraz związany z nim skrócony termin do wykonania ciążącego na organie obowiązku przekazania skargi
Uzasadnienie dla przetworzenia obowiązuje każdego
W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wykładnia przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie prowadzi do stwierdzenia, że intencją ustawodawcy było udzielenie osobom sprawującym funkcje publiczne w samorządach lokalnych lub organach władzy publicznej uprawnień do uzyskania informacji publicznej...
NSA nie uznał za informację publiczną opinii prawnej
Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie każda opinia prawna sporządzona przez organ administracji publicznej posiada walor informacji publicznej. O zakwalifikowaniu opinii prawnej do dokumentów podlegających udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej decyduje cel w jakim została opracowana. Opinia prawna sporządzona na użytek...
Treść orzeczenia sądu stanowi informację publiczną
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż z wnioskiem o udostępnienie orzeczenia sądu w trybie informacji publicznej może wystąpić każdy i trudno jest zgodzić się z tym, że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej wyrok w formie elektronicznej (czy też tradycyjnej-papierowej) otrzyma osoba...
Orzeczenia dyscyplinarne uczelni wyższej są informacją publiczną
Z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy organ milczy wobec wniosku strony o udzielenie takiej informacji, udostępniona informacja nie odpowiada treści zawartego we wniosku żądania lub organ odmawia udzielenia takiej informacji w nieprzewidzianej do tej czynności formie...
Od każdej decyzji przysługuje odwołanie
Brak takiej ostatecznej decyzji odmownej oznacza kognicję sądu administracyjnego w każdej sprawie zainicjowanej skargą na bezczynność organu władzy publicznej w udostępnienie informacji publicznej, zaś ma ona charakter wyłączny.
Przepisy statutu starostwa niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej
"Udostępnienie dokumentów odbywa się w budynku Starostwa Powiatowego w każdą środę w godzinach pracy urzędu." Tego rodzaju uregulowanie jest niezgodne z treścią art. 61 Konstytucji. Prawo do informacji o działalności organów władzy publicznej nie ma charakteru bezwzględnego i Konstytucja dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych jego...
Przepisy statutu gminy niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej
Sąd uchylił przepisy statutu regulujące dostęp do informacji dla "Każdego obywatela"; miejscu i czasie udostępniania dokumentów  "Udostępnienie dokumentów odbywa się w budynku Urzędu Miejskiego w każdy wtorek w godzinach od 9:00   14:00; formie udostępnienia "Celem dostępu do dokumentów obywatel zwraca się z pisemnym wnioskiem...
Informacja o adresie BIP i rejestrze zmian jest informacją publiczną
Adres Biuletynu Informacji Publicznej i sposób zapoznania się z rejestrem jego zmian mieści się w pojęciu informacji publicznej. Natomiast ustawa o dostępie do informacji publicznej poszerzyła krąg osób uprawnionych do żądania informacji publicznej.
   1  2  3  4   >
CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog