To jest archiwum! Aktualna strona znajduje się pod adresem: www.informacjapubliczna.org

logo Pozarządowego Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Newsletter
Wydarzenia
poprzedniluty 2019następny
PWŚCzPtSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Komentarze
| 12-11-2016 18:17
| 12-11-2016 18:14
| 04-04-2016 14:44
Sieć Obywatelska - Watchdog Polska Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej >> Artykuły >> Relacja z Konferencji VIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP z dnia 26 listopada 2008 r.
dokument archiwalny

26.11.2008
A- A+
Relacja z Konferencji VIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP z dnia 26 listopada 2008 r.

Centrum  Promocji Informatyki w dniu 26 listopada 2008 r. zorganizowało Konferencję VIII Forum administratorów, koordynatorów i redaktorów BIP.

Logo BIP

Konferencja rozpoczęła się od wykładu „Najnowsze orzecznictwo NSA i WSA w zakresie dostępu do informacji publicznej” prowadzonego przez prof. dr hab.  Małgorzatę Jaśkowską. W trakcie wystąpienia wskazane zostały m. in. orzeczenia sądów dotyczące zagadnienia informacji publicznej, w których w nawiązaniu do art. 61 Konstytucji, przyjęte zostało bardzo szerokie rozumienie informacji publicznej (np. wyrok z dnia 4 kwietnia 2006 r., sygn. akt I OSK n736/05).

Następnie zostało wskazane orzecznictwo z zakresu podmiotowego ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym wyrok NSA  z dnia 6 marca 2008 r. sygn. akt I OSK 1918/07, w którym prokuratura została wskazana jako podmiot zobowiązany do udostępniania informacji publicznej, czy też postanowienie NSA z dnia 22 kwietnia 2008 r. sygn. akt OSK 84/08 w zakresie obowiązku udostępniania informacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W zakresie trybów dostępu do informacji publicznej prof. dr hab.  Małgorzata Jaśkowska przypomniała, iż ustawa o dostępie do informacji publicznej miała spełniać  rolę ustawy generalnej w zakresie regulacji dostępu do informacji publicznej, jednak w związku z treścią przepisu art. 1 ust. 2 może istnieć wiele ustaw, które wskazując inne tryby dostępu do informacji będą miały pierwszeństwo przed ustawą o dostępie do informacji publicznej (tak wyrok NSA z dnia 18 września 2008 r. sygn. akt I OSK 194/08). W zakresie udostępniania informacji publicznej duża część poświęcona została rozbieżności w orzecznictwie w zakresie możliwości  składania skarg na prawidłowość prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej (wskazane zostały: Postanowienia NSA z dnia 21 grudnia 2005 r. sygn. akt I OSK 1210/05, Postanowienie NSA z dnia 3 kwietnia 2008 r. sygn. akt I OSK 950/07, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 lipca 2008 r. sygn. akt VIII SAB 5/08).

W ostatniej części wystąpienia poruszone zostały aspekty postępowania w sprawie informacji udzielanej na wniosek.  Pojawiły się następujące zagadnienia: termin udostępnienia informacji, forma ustna złożenia wniosku, czy ewentualne złożenie wniosku pisemnego, wyjątek od zasady bezpłatności oraz formy odmowy udostępnienia informacji w formie decyzji.

II.

Drugi wykład dotyczył zagadnienia „Czego w BIP publikować nie wolno – informacje ustawowo chronione” prowadzony przez dr. Inż. Janusza Cendrowskiego.

W pierwszej kolejności wskazany został zakres informacji publicznej oraz ustawowe zagadnienie ograniczania dostępu do informacji publicznej na zasadzie art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Następnie wymienione zostały przykładowe tajemnice prawnie chronione (m. in. tajemnica służbowa, państwowa, bankowa, lekarska), po czym prowadzący określił, iż może to być około 40 tajemnic prawnie chronionych.
W drugiej części omówione zostały definicje: tajemnicy państwowej, służbowej, danych osobowych, informacji poufnych, tajemnicy przedsiębiorcy/tajemnicy przedsiębiorstwa oraz problemy w interpretacji tych zagadnień.

Ostatecznie poruszone zostały zagadnienia ograniczenia w udostępnianiu informacji publicznej w podmiotach będących w posiadaniu takich informacji.

III.

Dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN przedstawił zagadnienia Planowanej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej związanej z wadliwą implementacją Dyrektywy 2003/98/WE.

Na początku podkreślone zostało, iż dyrektywa nie została implementowana, co ostatecznie również potwierdziła strona Polska, a tym samym KE wszczęła postępowanie przeciw Polsce.

Przedstawione zostały zasady dyrektywy 2003/98/WE:

 • zasada ogólna (art.3),
 • wymagania stosowane przy przetwarzaniu wniosków o ponowne wykorzystanie (art. 4),
 • dostępne formaty (art.5),
 • pobieranie opłat (art.6), przejrzystość (art. 7),
 • licencje (art.8),
 • metainformacje (art.9),
 • brak dyskryminacji (art.10),
 • zakaz umów o wyłączność (art. 11).

W zakresie nieprawidłowości implementacji wskazanej dyrektywy dr Grzegorz Sibiga  przedstawił jakie zmiany są postulowane. W pierwszej kolejności dotyczą wykonania dyrektywy, a przy tym dokonanie nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej w celu usunięcia dostrzeganych i podnoszonych w doktrynie i orzecznictwie wad tej ustawy. Wymienione zostały następujące zagadnienia, którymi należałoby się zająć:

 • zakres przedmiotowy tj. pojęcie „informacji publicznej”,
 • „dokumentu urzędowego”, „informacji przetworzonej”,
 • zakres podmiotowy ustawy,
 • ograniczenia  dostępu do informacji publicznej,
 • ewentualne zastanowienie się nad problemami Biuletynu Informacji Publicznej, postępowania o udostępnienie informacji na wniosek , kosztów udostępniania informacji publicznej,
 • środków zaskarżania w przypadku odmowy udostępnienia, ewentualnego wprowadzenia ogólnokrajowego organu właściwego w sprawach dostępu do informacji publicznej.

Jednocześnie wskazane zostały dylematy w zakresie projektowanych zmian,  w szczególności  czy prawidłowa implementacja dyrektywy powinna odbyć się poprzez wprowadzenie nowej ustawy zgodnej z zapisami dyrektywy, która obowiązywałaby obok znowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej, czy też miałaby być to jedna ustawa regulująca zarówno dostęp do informacji publicznej, jak i  zagadnienia wtórnego wykorzystania informacji sektora publicznego. Jaki miałby być ewentualny zakres zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Na dodatek oprócz  problemów wyżej wskazanych dr Sibiga zwrócił uwagę na kolejne, które pojawią się wkrótce w związku z przygotowanymi projektami ustaw: o infrastrukturze informacji przestrzennej  oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i procesie przyjmowana europejska konwencja w sprawie dostępu do dokumentów publicznych.
 
Pokazane problemy i dylematy pokazują na zakres zmian jaki w przyszłym roku dotyczyć będzie procedur dostępu do informacji publicznej w Polsce.

IV.

Dr Michał Bernaczyk przedstawił w wykładzie „Praktyka publikowania oświadczeń majątkowych w BIP”  zagadnienia praktyczne związane z publikowaniem oświadczeń majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wskazane zostały podstawy prawne obowiązku składania oświadczeń majątkowych (zagadnienia najmowych nowelizacji w tym zakresie), pokazane podmioty zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych w jednostkach samorządu terytorialnego i zakres informacji składanych w oświadczeniach majątkowych.

Prowadzący przedstawił dwa przykładowe oświadczenia majątkowe i na ich podstawie omówił poszczególne zagadnienia i wątpliwości w zakresie wypełniania oświadczeń majątkowych. Następnie omówiony został problem terminu udostępniania oświadczeń majątkowych w BIP  oraz czas udostępniania oświadczeń w BIP (tu przywołane zostało stanowisko GIODO w tym zakresie). Temat ten wywołał dyskusję, w której zabrali udział m.in. dr Sibiga i dr Wojciech Wiewiórowski . Przeważył głos, iż oświadczenia powinny być udostępniane przez 6 lat w BIP.

V.

Wojciech Głodek – administrator BIP na Uniwersytecie Wrocławskim – przedstawił zagadnienie „BIP jako narzędzie wspierające funkcję informacyjną dla administracji uczelni.

VI.

Ostatni wykład prowadzony przez dr Agnieszkę Piskorz-Ryń pt. „Ogólnokrajowy organ administracyjny właściwy do informacji publicznej – stan aktualny i postulaty zmian” dotyczył zagadnienia sygnalizowanego już wcześniej przez dr Grzegorza Sibigę, a mianowicie organu, który zajmowałby się zagadnieniem prawidłowej realizacji dostępu do informacji publicznej.

Zaprezentowane zostały modele rozwiązań w innych krajach, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, iż nie ma ani standardów europejskich w tym zakresie, ani nie można dostrzec przewagi systemów, w których występuje „wyspecjalizowany organ ochrony” lub systemów bez takiego organu (jako przykłady pierwszego rozwiązania  wskazany został system obowiązujący we Francji (organ kolegialny) i w Wielkiej Brytanii (organ monokratyczny)). Jednocześnie wymienione zostały różne funkcje jakie pełnia ewentualnie występujące organy w sprawach dostępu do informacji publicznej.
W konkluzji nie pojawiła się jednoznaczne wskazanie jakie rozwiązanie jest dobre w Polsce. Z jednej strony możliwe, że taki organ mógłby odciążyć sądownictwo w zakresie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej, natomiast z drugiej dr Agnieszka Piskorz-Ryń podniosła, iż wprowadzenie takiego podmiotu powinno być bardzo przemyślane i wydaje się, iż w przypadku braku dobrze opracowanej koncepcji funkcjonowania takiego podmiotu przy obecnej nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej nie należy wprowadzać tego rozwiązania, a jedynie uprościć i doprecyzować przepisy tej ustawy.

VII.

Na koniec odbyła się dyskusja z udziałem dr Wojciecha Wiewiórowskiego i dr Grzegorza Sibigi – moderatorem był Wojciech Pelc z Urzędu Miasta Poznania. Uczestnicy dyskusji skupili się głównie na czterech obszarach: Ocena skutków rozporządzenia MSWiA z 2007 r. zmieniającego uregulowania BIP, Czy jest możliwe łączenie serwisów internetowych urzędów z obligatoryjnym BIP? Czy serwisy internetowe mogą zastąpić BIP? Jaka jest szansa na "nowy" BIP?

Jeżeli chodzi o ocenę rozporządzenia to dyskutanci byli zgodni, że jest ono lepsze niż stare, ale do ideału jeszcze sporo mu brakuje. Szczególną trudnością – na co zwracali również uwagę pozostali uczestnicy – okazują się kwestie techniczne. Drugie zagadnienie wzbudziło już więcej emocji i kontrowersji. Wojciech Pelc podawał przykłady stron internetowych gmin, które są według niego dobrze zintegrowane z Biuletynami Informacji Publicznej. Zarówno dr Sibiga, jak i dr Wiewiórowski wskazywali jednak, że takie systemy niosą za sobą duże ryzyko dla obywateli chcących zasięgnąć informacji na stronach urzędu. Obywatel musi mieć pewność, że jeżeli odwiedza stronę Biuletynu Informacji Publicznej to wszystkie zawarte tam informacje są zgodne z warunkami określonymi w ustawie o dostępie do informacji publicznej i mają charakter urzędowy. Możliwość przechodzenia ze strony BIP na stronę www urzędu, niesie za sobą ryzyko, że obywatel otrzyma informacje, za których wiarygodność odpowiada urząd. W związku z tym, dyskutanci podkreślali, że oba serwisy muszą w wyraźny sposób się odróżniać wizualnie, a najlepiej gdyby nie było możliwości łatwego przechodzenia między BIP-em, a stroną www miasta.

Dyskusja zakończyła się konkluzją, że tak naprawdę wszystko o czym była mowa podczas konferencji może się diametralnie zmienić w związku z nieznanym jeszcze kierunkiem zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej – pozostaje więc niewiadomą, czy jest szansa na nowy, mniej wymagający BIP.

Ostatnia modyfikacja: 2012-12-13
Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Wydrukuj skomentuj

CC | Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa, +48 22 844 73 55, dip@lgo.pl | CMS: e-ppi.pl | Wygląd strony: Agencja BO TAK!
Inne nasze programy:    fundusze sołeckie watchdog